Białoruś

Białoruś to kraj, który poprzez swoją sytuację polityczną często postrzegany jest jako „zacofany” W poniższym artykule chciałbym pokrótce opisać jak wygląda kolej  u 09.06.2007 080naszych wschodnich sąsiadów. Artykuł w żadnym stopniu nie jest próbą wychwalania reżimu Aleksandra Łukaszenki

 

Wiadomości ogólne

 

Koleje Białoruskie BCz (Беларуская чыгунка ) to przedsiębiorstwo państwowe podporządkowane Ministerstwu Transportu i Komunikacji Republiki Białoruś. Struktura przedsiębiorstwa składa się z 66 organizacji o charakterze jurysdykcyjnym oraz 3 przedstawicielstw. W skład wymienionej struktury wchodzą:

-        34 przedsiębiorstwa tworzące 11 spółek – córek, w skład których wchodzi 6 oddziałów dyrekcji kolejowych. Są to oddziały: miński, baranowicki, brzeski, homelski, mohylewski i witebski.

-        32 instytucje zajmujące się ochroną zdrowia, wypoczynkiem i rekreacja oraz szkoleniem kadr. Istnieją ponadto dodatkowe instytucje zajmujące się sprawami technicznymi infrastruktury i taboru, logistyką oraz sfera komercyjną.

 

Linie kolejowe

 

Ze względu na swoje położenie Białoruś to kraj tranzytowy pomiędzy Europą Zachodnią a Rosją oraz krajami azjatyckimi a także pomiędzy Europą Północną (Finlandia, Kraje Nadbałtyckie) a południową (Kraje Bałkańskie). Przez Białoruś wiedzie Paneuropejski korytarz transportowy nr 2 Berlin - Niżny Nowogród (CE20) oraz korytarz nr 9 Helsinki/Kłajpeda – Alexandroupolis. Koleje Białoruskie spełniają więc istotną rolę dla transportu towarów na szlaku Europa – Azja. Nie wypada również nie wspomnieć o11.07.2009 001 tranzycie pomiędzy Rosją a Obwodem Kaliningradzkim. Przez fragment terytorium Białorusi przebiega także historyczna Linia Warszawsko – Petersburska, która czasy świetności ma już niestety za sobą.  Obecnie ruch pociągów to zaledwie kilka połączeń lokalnych a w pobliżu granicy z Litwą rozebrano nawet tory. Jak na kraj byłego ZSRR przystało zdecydowana większość sieci kolejowej jest szerokotorowa (1520 mm). Linie normalnotorowe znajdują się jedynie w rejonach przygranicznych z Polską. Są to linie (Żabinka) - Brześć – Terespol – Małaszewicze, Grodno – Kuźnica Białostocka – (Sokółka) oraz Vysokolitovsk – Czeremcha. Kursują po nich przygraniczne pociągi towarowe i pasażerskie. W celu przeładunku towarów między wagonami o różnych szerokościach torów oraz skomunikowania z transportem drogowym (TIRy) w rejonach przygranicznych pobudowano odpowiednie terminale.

Wewnętrzny transport pasażerski to pociągi zakwalifikowane jako „firmienne” pospieszne, pospieszne, osobowe oraz podmiejskie. Składają się one zazwyczaj z wagonów zwanych w Polsce potocznie „stodołami”. Wagony pasażerskie posiadają różne standardy (klasy)  Jak w większości krajów byłego ZSRR są to:

-        LUX – wagon z zamykanymi przedziałami z miejscami sypialnymi (1 lub 2 miejsca w przedziale)

-        Kupiejny –  wagon z zamykanymi przedziałami z miejscami sypialnymi (4 miejsca w przedziale)

-        Plackartny – wagon sypialny bez przedziałów zamykanych, najbardziej popularny wśród podróżnych

-        Obszczij – wagon z miejscami do siedzenia niskiego komfortu wyposażony w drewniane lawki

-        Sidiaszczij – wagon z miejscami do siedzenia o większym komforcie, często wyposażony urządzenia video.

W każdym wagonie podróżny znajduje się pod opieką konduktora (prowadnika), który wydaje pościel, sprzedaje napoje i przekąski oraz dba o czystość i ogólny porządek.

Międzynarodowy transport pasażerski w dużej mierze ma charakter tranzytowy. Przez Białoruś kursują pociągi i wagony bezpośrednie łączące Europę zachodnią i południową z Rosją oraz innymi krajami byłego ZSRR Głównym kolejowym przejściem granicznym od strony zachodniej jest Terespol – Brześć. Po przekroczeniu granicy 03.05.2007 077na Bugu pociągi pospieszne docierają z zachodu na warszawską stronę dworca Brześć Centralny, gdzie znajdują się tory normalne (1435 mm). Po kontroli paszportowej i celnej pasażerów cały skład wpychany jest na punkt przestawczy niedaleko stacji Brześć Zachodni. Dokonuje się tam wymiany wózków wagonów oraz sprzęgów. Po tych czynnościach skład wtaczany jest z powrotem na dworzec Brześć Centralny, tym razem na Moskiewską część dworca, skąd odjeżdża już po szerokim torze na wschód. Pociągi oraz międzynarodowe wagony bezpośrednie rozpoczynające bieg na terytorium Białorusi docierają do krajów ościennych oraz wielu państw Europejskich.

 

Tabor

 

Ruch pasażerski wewnątrz kraju obsługiwany jest zarówno składy wagonowe (pociągi pospieszne i osobowe) a także elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne (pociągi podmiejskie). Ze względu na znaczną ilość linii niezelektryfikowanych BCz eksploatują dużą ilość taboru spalinowego. Pociągi pasażerskie ciągnięte są przez lokomotywy 31.07.2008 582TEP60 i TEP70 a także zmodernizowana wersja tych ostatnich TEP70BS. Dla pociągów towarowych przewidziano lokomotywy M62, 2M62, 2M62U czyli rożne wersje znanych u nas „Gagarinów” Rzadziej spotkać można dwu sekcyjne lokomotywy typu 2TE10M, 2TE10U. Lokomotywy manewrowe to CzME3 a także TGM23B. Lokalne linie niezelektryfikowane obsługiwane są przez spalinowe zespoły trakcyjne DR1B, DR1P,  MDP a także „zaimprowizowanych” pociągów push-pull typu DDB1. Trakcyjne pojazdy elektryczne używane są głownie na na zelektryfikowanym korytarzu CE20 (Brześć – Mińsk – Orsza – Smoleńsk – Moskwa). Pociągi pasażerskie ciągnięte są lokomotywami ChS4T, towarowe – dwu sekcyjnymi elektrowozami VL80S. Pociągi podmiejskie składają się z  elektrycznych zespołów trakcyjnych serii ER9M, ER9T oraz ER9TM.

 

Elektryfikacja

 

Poza  wyżej wymienionym korytarzem CE20 elektryfikacja objęła również podmiejskie odcinki linii Mińsk – Osipowicze oraz Mińsk – Mołodeczno.  Ostatnia z wymienionych linii prowadzi do granicy litewskiej i ma charakter tranzytowy również jako łącznik z Obwodem Kaliningradzkim. Obecnie pociągi od strony Rosji ciągnięte10.06.2007 112 są trakcją elektryczną, która w Mińsku wymienia się na spalinową. Po tej operacji składy zarówno pasażerskie jak i towarowe ciągnięte są w stronę Litwy przez lokomotywy spalinowe. W przyszłości planuje się elektryfikacje linii do samego Wilna co pozwoli zaoszczędzić czas przeznaczony na wymianę lokomotyw. Napięcie zasilające sieć trakcyjną to 25 kV prądu przemiennego, jedynie na liniach przygranicznych z Polską nad torem normalnym znajduje się sieć o napięciu 3kV.

 

Przyszłość

 

Przyszłość kolei białoruskiej to nowy format przewozów pasażerskich. Obejmie on kompleksowy system organizacji przystosowany do wymagań pasażerów oraz wykorzystujący w maksymalnym stopniu dostępne technologie. Rynek przewozów pasażerskich zostanie podzielony na kilka rodzajów linii według klasyfikacji:

-        Linie międzynarodowe obsługujące połączenia pomiędzy Mińskiem i ważniejszymi miastami Białorusi a innymi krajami

-        Linie komercyjne obsługujące pociągi specjalne w tym turystyczne oraz pociągi na zamówienie

-        Międzyregionalne linie klasy biznes obsługujące połączenia pomiędzy stolicami poszczególnych regionów a także łączące je ze stolicą

-        Międzyregionalne linie klasy ekonomicznej obsługujące połączenia pomiędzy centrami regionów na trasach „radialnych” i „okrężnych” z punktami przeznaczenia w odległości powyżej 400 km.

-        Regionalne linie klasy biznes obsługujące ekspresowe połączenia między mniejszymi miastami należącymi do określonych województw (obłasti) a ich stolicami. Pociągi tego typu będą również kursować w strefie podmiejskiej Mińska.

-        Regionalne linie klasy ekonomicznej obsługujące potoki pasażerów dojeżdżających do pracy i miejsc nauki. Pociągi tych linii będą zatrzymywać się an wszystkich stacjach i przystankach osobowych

-        Linie miejskie obsługiwać będą połączenia linii przyszłej Szybkiej Kolei Miejskiej w stolicy Białorusi

W roku 2011 BCz zakupiły 10 nowych, szwajcarskich elektrycznych zespołów trakcyjnych „Flirt”. Cztery z nich będą przeznaczone do obsługi ruchu regionalnego, pozostałe 6 będą obsługiwały linie przyszłej Szybkiej Kolei Miejskiej w Mińsku. Produkcja jednostek zajmują się zakłady w Bussang. Ze względu na różnice w szerokości 09.06.2007 075torów jednostki transportuje się ze Szwajcarii na specjalnych platformach. Pierwsza jednostka dotarła w Marcu bieżącego roku do Brześcia, następnie do Baranowicz, gdzie postawiono ją na tory przy pomocy specjalnych dźwigów. Dnia 22.03.2011 na dworcu Mińsk Pasażerski odbyła się oficjalna prezentacja pociągu w której udział wzięły władze Kolei Bialoruskich wraz z jej dyrektorem generalnym Anatolijem Siwakiem. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele producenta oraz zaproszeni goście z zarządów kolejowych innych krajów WNP a także Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii. W roku bieżącym planowana jest dostawa 5 „Flirtów” a następnych pięciu w roku 2012. Nowe zespoły będą nosić oznaczenie EPG z kolejnymi numerami inwentaryzacyjnymi. W ramach budowy linii szybkiej kolei miejskiej w Mińsku planuje się szereg inwestycji. Główne założenia projektu to stworzenie wygodnych punktów przesiadkowych z komunikacja miejska na stacjach i przystankach osobowych: Mińsk Pasażerski, Mińsk Siewiernyj, Żdanowiczi, Puszkinskij, Masiukowszczina, Lebiażi. Planowanie jest także rozszerzenie dostępności transportowej kolei dla mieszkańców miasta, a także skrócenie czasu przejazdu pociągów tak, aby spełniały one wymogi kolei miejskiej.

spis zdjęć:

1. Elektryczny zespół trakcyjny ER9T-724 na stacji Baranowicze Poleskie. 09.06.2007

2.Spalinowy zespół trakcyjny DR1A-306 podstawia się na stację Brześć Centralny. 11.07.2009

3.Grodno. Lokomotywa TEP70-0322 z firmiennym, pospiesznym pociągiem "Nieman" do Moskwy. 03.05.2007

4.Lokomotywa TEP70BS-010 na stacji w Wilnie.

5.Grodno. Polski elektryczny zespól trakcyjny EN57-1543 oczekuje na dojazd do Kuźnicy Białostockiej jako międzynarodowy pociąg przygraniczny. 10.06.2007

6.Dworzec Mińsk Pasażerski. 09.06.2007

>>do góry